Ochrana betonových konstrukcí před průsaky, opravy betonových průmyslových podlah a jiných betonových konstrukcí

Opravy a hydroizolace betonových konstrukcí

Opravy betonových i ocelových jímek, nádrží, podstavců, schodů, ramp, podlah a podobných konstrukcí. Praskliny a výtluky, reprofilace vertikálních i horizontálních, nadhlavních ploch, antikorozní ochrana ocelových výztuží i konstrukcí. Průsaky a vzlínání spodní vody  - stěrková hydroizolace na negativní i pozitivní straně průsaků, hydroizolační přísady do betonu. Hydroizolace a zajištění chemické odolnosti betonových konstrukcí proti agresivním průmyslovým i agresivním chemikáliím, pitné vodě, odpadním i splaškovým vodám. Těsnění prostupů potrubí v betonových konstrukcí - kombinace epoxidových stěrek s pružnými dilatujícími tmely. Silniční výtluky, opravy venkovních betonů, reprofilace schodů. Opravy betonových konstrukcí v horkém prostředí. Bezpečnostní značení i protiskluzové úpravy.

Typické opravy:

- čistíren odpadních vod, záchytných i havarijních jímek s chemicky odolnými povrchy, splaškových jímek 

- podzemních i venkovních parkovišť, základových desek staveb

- silniční povrchů, pojezdových ploch mostů, chodníků, reprofilace pilířů včetně ochrany ocelových výztuží

- tunelů, podchodů, kolektorů, nádrží

- ramp, teras, průmyslových podlah

HYDROIZOLACE BALKONŮ A TERAS

Technologický postup hydroizolace balkonů a teras je odvislý od stavu betonové konstrukce a způsobu realizace. Hydroizo- lace se provádí buď na nově vybudovanou betonovou konstrukci nebo se jedná o opravu balkonů včetně oprav dlažby a oplechování.

Jedním ze způsobů opravy hydroizolace balkonů a teras je ap- likace hydroizolačního nátěru Cem-Kote Flex ST na stávající povrch, tedy i dlažbu. Před nátěrem musí být podklad důkladně vyčištěn, nejlépe tlakovou vodou. Takto aplikovaná hydroizola- ce v tloušťce 1,5 až 2 mm kopíruje původní niveletu povrchu. Povrch je pochůzný, pružný a nemusí se nijak zvlášť upravovat. Barvu má šedou s odstínem dozelena.

Aplikace hydroizolačního nátěru Cem-Kote Flex ST na dlažbu Aplikace hydroizolačního nátěru Cem-Kote Flex ST na dlažbu

ANTIKOROZNÍ OCHRANNÉ NÁTĚRY

Ocelové výztuže železobetonových konstrukcí a ocelových technologických zařízení

Na antikorozní ochranu ocelové výztuže železobetonových konstrukcí je primárně určen přípravek Fibre-Prime. Nahrazu- je materiály na epoxidové bázi pro aplikaci v podhledu a svislé ploše. Fibre-Prime vytváří na rozdíl od hladkého nesavého povrchu epoxidových nátěrů velmi dobře profilovaný povrch, ulehčující další opravy na svislých i vodorovných plochách v podhledu. Vynikající adheze na betonový podklad umožňuje jeho použití i jako vysoce účinného spojovacího můstku. Fibre-Prime rovněž poskytuje velmi účinnou antikorozní ochranu ocelových technologických zařízení (ocelové tanky, jímky, nádrže, aparáty chemických a jiných technologií apod.).

Obnažená ocelová výztuž bude ošetřena přípravkem Fibre-Prime Obnažená ocelová výztuž bude ošetřena přípravkem Fibre-Prime

Ocelový aparát natřený přípravkem Fibre-Prime

Nátěr ocelové nádrže přípravkem Fibre-Prime následuje po očištění povrchu tlakovou vodou (není třeba tryskání)

HYDROIZOLACE SPODNÍCH STAVEB

Nejčastější využití hydroizolačních materiálů je ve spodních stavbách, kdy tlaková spodní voda vstupuje do konstrukce, nejčastěji v místech prasklin, dilatačních spár, styků podlahy a stěn. Tam všude proniká voda. Například při stavbách spodních garáží bývá izolace podceněna a musí se řešit pomocí hydroizolačních systémů. V našem případě se jedná o hydroizolační nátěry a stěrky.

V případě zadání zastavit jakýkoliv průsak vody je postup následující:

1. Důkladné vyčistění podkladu tlakovou vodou.

2. Oprava, dotěsnění výronů pomocí výztužné pásky a nátěrem z materiálu Cem-Kote Flex ST. Praxe nám ukazuje, že opravovaná dotěsněná místa jsou bez průsaku, ale tlaková voda si najde jinou cestu a přes nejmenší odpor se zase objeví (většinou přes drobné trhlinky), pokračuje opětovné dotěsňování.

3. Po vyzrání opravovaných míst se provede tenký celoplošný hydroizolační nátěr z materiálu Cem-Kote CW Plus.

4 .Na závěr následují drobné opravy dodatečných výronů a celý prostor garáže je dostatečně chráněn proti průsaku spodní vody.

 

V garážích je důležitá nejen hydroizolace stavby jako celku, ale rovněž               kvalita komunikací, které musejí mít vlastnosti jako pevnost, odolnost               proti mrazu, otěruvzdornost a jiné. Materiály Gemite se používají v               různých kombinacích pro dosažení nejvyšší kvality v požadovaných kritériích.

 

 

Hydroizolační materiály Gemite, určené pro hydroizolaci spodních staveb, mají různé charakteristiky: mohou zastavit aktivní průsak vody materiálem Fibre-Patch WP, mohou vytvořit tenkou hydroizolační vrstvu s atestem pro pitnou vodu (Cem-Kote CW Plus, Cem-Kote Flex ST) nebo zabránit degradaci betonu v prostředí kontaminovaném sirovodíkem a z něj vznikající ky- seliny sírové (Cem-Kote Flex CR)

Eliminace velkého průniku vody s následným zastavením proudící vody pomocí přípravku Fibre-Patch WP


Další příklad použití materiálu Fibre-Patch WP k zastavení tekoucí vody prostupem potrubí obvodovou stěnou.

Místo průsaku s tekoucí vodou                    Postupné utěsňování průsaku

 

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

V průmyslovém využití hydroizolačních materiálů jsou požadavky zejména na chemickou odolnost, vysokou pevnost, pružnost, paropropustnost, vodonepropustnost, malé smrštění, odolnost proti ropným látkám, olejům, chloridům a jiným chemikáliím.

Zde se aplikují hydroizolační nátěry a stěrky. Další variantou jsou průmyslové podlahy s přidáním příměsi do betonové směsi, která má být hydroizolační. V případě zadání zastavit jakýkoliv průsak olejů, nafty či jiných ropných nebo chemických látek v nižších koncentracích je postup opravy následující:

1. Důkladné vyčistění podkladu tlakovou vodou, odfrézování nasáklé původní vrstvy.

2. Reprofilace betonového tělesa pomocí pevnostní izolační malty Spray-Con WS ST.

3. Dotěsnění prostupů nátěrem s páskou.

4. Po vyzrání opravovaných míst se provede plošný hydroizolační nátěr nebo stěrka z materiálu Cem-Kote Flex ST, Cem-Kote Flex CR nebo Cem-Kote CW Plus.

5. Na závěr následují drobné opravy dodatečných výronů a celý izolovaný prostor je dostatečně chráněn proti chemické agresi.

Nové konstrukce se chemicky výrazně odolnější stanou přidáním speciální přísady do betonů Adi-Con CSF®.

 

Celoplošný ochranný nátěr nádrže po hydroizolačním utěsnění v bratislavském Slovnaftu

 

 

Vana nádrží na glykol s nátěrem Cem-Kote Barrier Coat 100, který je chemicky odolný a vodonepropustný. Snižuje pronikání vodních par z podkladu a tím umožňuje aplikaci polymerních paronepropustných nátěrů.  

 

 

 

 

 

 

Oprava průmyslové nádrže odpadních vod

 

 

 

 

Reprofilace poškozeného okraje betonové vany přípravkem Fibre-Patch OV určeným pro opravy podhledových a svislých betonových konstrukcí

 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Systém Gemite je velmi často používaný při hydroizolacích a obnovách objektů ČOV, nádrží, jak na vodu, tak na nejrůznější chemikálie. Materiály lze použít od reprofilace povrchu, přes stěrkování pórovitého povrchu, až po konečné hydroizolační a ochranné nátěry. Systém Gemite je s obdobným technologickým postupem vhodný také na opravy protipovodňových zdí.

 

 

 

 Hydroizolace fontány a výtahové šachty v ní

 

 

 

 

 

 

 Fontána napuštěná vodou

 

 

 

 

 

 

 

Hydroizolace průmyslové ČOV ve Znojmě

 

 

 

Oprava ČOV Valaská za použití reprofilační vodotěsné ochranné malty Spray-Con WS ST a nátěrů Cem-Kote Flex CR a Cem-Kote Flex ST White

 

ČOV Brno – na opravu betonových konstrukcí byly použity materiály Spray-Con WS ST a Cem-Kote Flex ST     

Oprava příčných trhlinek nádrže v ČOV Veselí nad Moravou. Po důkladném očištění byl proveden izolační nátěr trhlinky. Následovalo provedení bandáže, které spočívalo v prvním nátěru hydroizolačního polymercementového materiálu Cem-Kote Flex CR, kde mezi první a druhou vrstvou byla vložena výztužná tkanina. Celková tloušťka bandáže byla 2 mm. Po zatvrdnutí byl aplikován vrchní izolační nátěr.

 

 

 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA – HYDROIZOLACE

Opatřeni k předcházení a zamezení škod při povodních

Systém hydroizolace Gemite je dokonalé řešení nejen na rekonstrukci a opravu všech vodních objektů, ale také zajišťuje bezpečnost vodních děl při povodňových stavech.

Hydroizolační materiály na bázi cementu, polymeru a mikrosiliky s výztužnými mikrovlákny nebo krystalickými přísadami jsou ideální izolační membránou při síle vrstvy od 0,5 do 2,0 mm na zděné a betonové povrchy (protipovodňové a opěrné zdi, nádrže, šachty). Tato membrána se nanáší štětcem na důkladně vyčištěný povrch a po vytvrzení zajišťuje dokonalou vodonepropustnost.

 

 

 

 Protipovodňová zeď chránící Záhorskou Ves před vodou řeky Moravy          

 

 

 

 

 

 Nová protipovodňová zeď ošetřená systémem Gemite

 

 

 

 

Tradičně se pro zajišťování vodotěsnosti a ochrany vodárenských zařízení i čistíren odpadních vod používají nátěrové hmoty na polymerovém základě, např. epoxidové, vinyl-esterové a další polymery. I když polymery vykazují velmi dobrou chemickou odolnost, mají při aplikaci na betonu trvale vystaveném vodě řadu nevýhod, často s následkem poruch z důvodu uvolnění od betonového podkladu. Polymerové nátěry nanesené na beton selhávají z celé řady důvodů, ale hlavním problémem je přítomnost vlhkosti – v betonu i na jeho povrchu.

Lepším řešením pro ochranu betonových konstrukcí v prostředích vodárenských zařízeních a čistíren odpadních vod je používat polymery modifikované cementové nátěry se základem z portlandského nebo aluminátového cementu. Vysoká úroveň polymerové modifikace zajišťuje vynikající chemickou odolnost a flexibilitu. Na druhé straně obsah cementu způsobuje, že tyto nátěry „dýchají“, což umožňuje, aby se vodní páry odpařovaly a případné kapilární tlaky na rozhraní se uvolňovaly, a tak se eliminovaly problémy uvolňování nátěrů – membrán na polymerovém základě. Polymery modifikované cementové materiály lze nanášet na beton zcela nasycený vodou a dokonce, i když je na povrchu přítomná vlhkost.

Renovace průmyslových podlah

- lokální opravy průmyslových podlah i kompletní renovace

- lokální opravy prasklin a výtluků 

- opravy dilatačních spár v mechanicky namáhaných provozech

- renovace podlahových povrchů silnovrstvými bezrozpouštědlovými nátěry se zvýšenou odolností vůči průmyslovým chemikáliím nebo se zvýšenou odolností vůči mechanickému zatížení vysokozdvižnými vozíky 

- opravy mechanicky i chemicky zatížených litých podlah 

- trvanlivé značení dopravních cest

- opravy protiskluzových povrchů

- protiprašné nátěry na betonové podlahy

Přehled podlahových systémů:

Podlahářské hmoty  jsou navrhovány tak, aby výrazně zlepšily vzhled a funkčnost podlahy. Většina z nich je plněna kovovými nebo keramickými zrny, jejich odolnost proti otěru je až 5 krát vyšší než u jiných hmot na bázi pryskyřic.

- rychleschnoucí nátěry

- chemicky odolné nátěry

- čiré uzavírací nátěry

- značení bezpečnostní i dopravních cest

- vysokopevnostní stěrky na obnovu povrchu

- samonivelační stěrky

- materiály na opravu betonu

- hmoty do dilatačních spár

Parametry pro výběr nejvhodnějšího podlahového systému:

- otěr a údery

- chemikálie a úkapy

- protiskluznost

- antistatičnost

- provoz za sucha či mokra, případně střídavý provoz

- typ provozu

- oleje, tuky

- požadavky na úklid a údržbu

- stávající podklad a jeho stav

- teploty a jejich změny

- požadavky na odvodnění

- zatížení podlahy

- čas na provedení sanace

- speciální požadavky

Poptávkový formulář

Máte dotaz nebo se chcete informovat?
Neváhejte se na nás obrátit!

Poptat produkt

Odpovíme Vám do 24 hodin.
Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu