Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují veškeré vztahy při dodávkách zboží a služeb mezi společností UNITECH Trade s.r.o., IČ 42195811, DIČ CZ42195811 (dále jen „Dodavatel“) a zákazníkem (dále jen „Odběratel“).

2. Objednávka

2.1 Předmětem prodeje je libovolné zboží nebo jiné zboží specifikované písemnou dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem.

2.2 Zboží uvedené v e-shopu na stránkách www.unitechtrade.cz, představuje nabídku Dodavatele k uzavření smlouvy. Nabídka k uzavření smlouvy je určena výlučně podnikatelům.   Součástí této nabídky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.3 Zboží se objednává a Smlouva se uzavírá: (a) prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.unitechtrade.cz nebo (b) poštou nebo e-mailem na adresy uvedené na internetových stránkách www.unitechtrade.cz (dále jen „Objednávka“).

2.4 Odesláním Objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem (dále jen „Smlouva“) a Odběratel jejím odesláním vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tímto není dotčeno ustanovení 2.7 až 2.8 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.5 Objednávka zboží jinak než prostřednictvím e-shopu musí obsahovat následující údaje: - řádná identifikace Odběratele (tj. obchodní firma nebo název, sídlo, IČ, DIČ) - přesná adresa dodání zboží, pokud je odlišná od sídla Odběratele (v případě, že není výslovně určena doručovací adresa, má se za to, že touto adresou je vždy sídlo Odběratele) - kontaktní osoba, která Objednávku vyřizuje, a spojení na ni (telefon, e-mail) - co nejpřesnější specifikace objednávaného zboží, nejlépe včetně katalogového čísla.

2.6 Komunikace, která nesplňuje náležitosti uvedené v odstavci 2.5 těchto Všeobecných obchodních podmínek, se nepovažuje za Objednávku a za přijetí nabídky Dodavatele. Za Objednávku se nepovažuje také žádost o sdělení informací o zboží nebo ceně, žádost o podání nabídky či jakákoli jiná komunikace Odběratele, ze které je zřejmé, že nejde o přijetí nabídky Dodavatele. V případě pochybností Dodavatele o povaze komunikace je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat Odběratele s tím, že doručení takovéto komunikace nemá za následek uzavření Smlouvy.

2.7 K Objednávce obsahující jakékoli odchylky a dodatky od nabídky ve smyslu odstavce 2.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek (zejména odkazu na jiné obchodní podmínky) se nepřihlíží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že samotným doručením takovéto Objednávky Dodavateli nedochází k uzavření Smlouvy. V tomto případě Potvrzení Objednávky představuje odchylně od odstavce 3.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek protinávrh Dodavatele k návrhu Odběratele. Tento protinávrh Dodavatele se považuje za akceptovaný samotným přijetím zboží.

2.8 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat objednané zboží na základě písemné kupní smlouvy podepsané ze strany Dodavatele a Odběratele. O využití tohoto práva je Dodavatel povinen informovat Odběratele bez zbytečného odkladu po doručení Objednávky. V takovém případě odeslání Objednávky ze strany Odběratele nezpůsobuje uzavření Smlouvy.

3. Potvrzení Objednávky

3.1 Přijetí každé Objednávky potvrdí Dodavatel způsobem, kterým byla doručena Objednávka Dodavateli (dále jen „Potvrzení Objednávky“).

3.2 Potvrzení Objednávky představuje potvrzení obsahu uzavřené Smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem, včetně přesné specifikace objednaného zboží, ceny zboží a předpokládaného termínu dodání zboží. Součástí uzavřené Smlouvy jsou vždy tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tímto není dotčeno ustanovení odstavce 2.7 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

3.3 V případě, že Odběratel nevyjádří svůj nesouhlas s Potvrzením Objednávky do tří (3) dnů od odeslání Potvrzení objednávky Dodavatelem, platí Smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v Potvrzení Objednávky. V případě, že Odběratel vysloví svůj nesouhlas s Potvrzením Objednávky podle předchozí věty, má Dodavatel právo odstoupit od Smlouvy.

3.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, pokud: a) není schopen Objednávku řádně splnit, zejména v případě, že výrobce přestane zboží vyrábět nebo pokud z jiných důvodů není zboží dostupné, b) splnění Objednávky brání jiné okolnosti mezi Odběratelem a Dodavatelem, zejména nezaplacené závazky Odběratele vůči Dodavateli. Odběratel bere na vědomí, že v případě odstoupení Dodavatele od Smlouvy nevzniká Odběrateli nárok na náhradu jakékoli újmy.

4. Cena zboží a dopravy

4.1 Cena zboží je stanovena ceníkem firmy UNITECH Trade s.r.o. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců nebo v důsledku změny kurzu CZK/EUR, CZK/GBP. Platná cena zboží je vždy uvedena v Potvrzení Objednávky.

4.2 Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách, bez DPH.

4.3 Dopravné v rámci České republiky je účtováno částkou 200,-Kč bez DPH při dodání zboží o hmotnosti do 50 kg. Při dodání zboží nad 50 kg bude cena stanovena individuálně. Zákazníkovi bude po dokončení objednávky sdělena výše přepravného, kterou zákazník odsouhlasí, poté dojde k potvrzení objednávky nebo k uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě plnění dodávky po částech je dopravné účtováno pouze jednou, a to při první dodávce. U dodávky zboží mimořádně těžkého nebo rozměrného (např. paleta se zbožím) bude účtováno dopravné ve výši předem dohodnuté oběma stranami. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato dohoda není součástí Smlouvy. V případě, že Dodavatel a Odběratel nebudou schopni dosáhnout dohody o výši dopravného, má Dodavatel právo odstoupit od Smlouvy.

5. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

5.1 Úhrada ceny se uskutečňuje dle předběžné dohody buď bankovním převodem na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem s určeným termínem splatnosti nebo v hotovosti při převzetí zboží. Pro vyloučení pochybnosti se uvádí, že tato dohoda není součástí uzavřené Smlouvy. V případě platby v hotovosti u zboží dopravovaného zásilkovou službou (cena dobírky je zpoplatněna částkou 61,-Kč bez DPH) avizuje dodávku zboží zásilková služba.

5.2 Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech požadovat úhradu celé dohodnuté ceny nebo její části předem (například jedná-li se o objednávku speciálního zboží nebo má-li pochybnosti o hladkém provedení plateb). V případě neuhrazení celé dohodnuté ceny nebo její části předem má právo Dodavatel odstoupit od Smlouvy.

5.3 Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží až po zaplacení celé kupní ceny zboží.

5.4 Odběratel není oprávněn zadržet vůči Dodavateli úhradu jakékoli částky z důvodu domnělého nároku na náhradu újmy vůči Dodavateli či jakéhokoli domnělého porušení Smlouvy ze strany Dodavatele a ani nemá právo na jednostranné započtení jakékoli pohledávky proti pohledávce Dodavatele na úhradu ceny.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací lhůta se zpravidla pohybuje od 1 do 6 týdnů, v závislosti na struktuře a rozsahu Objednávky. Odběratel bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v Potvrzení Objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží. Dodavatel je však oprávněn dodat zboží před termínem uvedeným v Potvrzení Objednávky a Odběratel je povinen takovéto zboží převzít. O této skutečnosti informuje Dodavatel Odběratele.

6.2 Dodavatel je oprávněn dodat zboží v částečných dodávkách. O této skutečnosti informuje Dodavatel Odběratele. Chybějící nebo vadné zboží v některé z částečných dodávek neopravňuje Odběratele jednostranně ukončit Smlouvu jako celek či odstoupit od dosud nedoručených částečných dodávek zboží.

6.3 Dopravu zboží na místo určené v Potvrzení Objednávky zajišťuje Dodavatel zásilkovou službou nebo poštou.

6.4 Odběratel je povinen zajistit převzetí zboží na dodací adrese uvedené v Objednávce. Pokud Odběratel odmítne převzít zboží bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn (a) účtovat Odběrateli poplatek ve výši 0,5 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení s převzetím zboží nebo (b) odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy podle předchozí věty je Dodavatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 20 % z aktuální objednávkové ceny Dodavatele. Úhradou poplatků podle tohoto ustanovení není jakkoli dotčen nárok Dodavatele na náhradu újmy.

7. Odpovědnost za vady a odpovědnost za újmu

7.1 Při převzetí je Odběratel povinen provést fyzickou kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu. Jestliže při kontrole zjistí zjevné vady nebo chybějící, případně rozbité zboží, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Dodavateli a to tak, že u poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od jeho obdržení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

7.2 Zásilky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození zásilky, Odběratel nepřevezme a reklamuje přímo u zásilkové služby nebo pošty. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Odběratel není oprávněn odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží.

7.3 Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním Odběratele, které je v rozporu s Technickým listem daného zboží nebo s obecně známými zásadami natěračské a opravárenské praxe.

7.4 Odpovědnost Dodavatele na náhradu újmy včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby. Odběratel s tímto omezením náhrady újmy výslovně souhlasí a považuje jej za přiměřené vzhledem k dostupnosti pojistného krytí na straně Dodavatele.

8. Práva z vadného plnění

8.1 Dodavatel je povinen dodat zboží Odběrateli ve sjednaném množství, kvalitě a provedení. Dále Dodavatel odpovídá Odběrateli za to, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má zboží takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2 Nemá-li zboží vlastnosti deklarované v Technickém listu, může Objednatel požadovat dodání nového zboží bez vad.

8.3 Neodstoupí-li Objednatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad může požadovat přiměřenou slevu. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době.

8.4 Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku nebo jeho nesprávným skladováním (viz bod 7.3)

8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje Odběratel na adrese UNITECH Trade s.r.o., Pražská 53, Pardubice, 530 06, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Odběratel doručí vadné zboží na své náklady a je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu.

9. Závěrečné ustanovení

9.1 Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právním řádem. Veškeré spory na základě Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v jejich souvislosti budou rozhodovány soudy České republiky s tím, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud, v jehož obvodu má Dodavatel sídlo v době zahájení příslušného soudního řízení.

9.2 Bude-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým (nicotným) nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) či nevymahatelnost celé Smlouvy nebo celých těchto Všeobecných obchodních podmínek s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky vykládány tak, jako by neobsahovaly jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá (nicotná) nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

9.3 Jakákoliv nečinnost na straně Dodavatele, odepření výkonu práva, či prodlení s jeho výkonem nebo uplatněním oprávnění či nároku podle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude považováno za vzdání se takovéhoto práva ze strany Dodavatele.

9.4 Práva Odběratele vzniklá ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, Smlouva uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být měněny pouze písemně a se souhlasem obou stran. Za písemnou formu je považována i výměna e-mailových zpráv. Dodavatel může namítnout neplatnost uzavřené kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

9.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany Smlouvy výslovně stvrzují, že jsou podnikateli a že Smlouvu uzavírají při svém podnikání, a proto se na tuto Smlouvu (včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek) neuplatní ustanovení § 557 občanského zákoníku (pravidlo výkladu k tíži toho, kdo použil jako první výraz umožňující různý výklad) a § 1799 a § 1800 občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách).

9.6 Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.unitechtrade.cz.

9.7 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. května 2020 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Všeobecné obchodní podmínky.

 

Informace k EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu