Cem-Kote CW Plus - reaktivní kapilární krystalické těsnění s duální aktivitou

Cem-Kote CW Plus je  krystalické  těsnění, které se používá preventivně nebo  na  opravy  těsnění  nosných  stěn, základů,  betonových  desek,   bazénů,  vodních nádrží, mostů a opravy jiných betonových konstrukcí. Materiál   Cem-Kote CW Plus  je  vyroben na bázi portlandského cementu  a  materiálů  na silikátové bázi. Pod negativním nebo pozitivním vodním tlakem pronikají rozpustné silikáty do podkladu. Reagují     s hydroxidem  kalcia  a  vytvářejí nerozpustné  kalcium silikátové  krystaly,  které  vyplní  kapiláry,  póry a trhliny, a tím  utěsní  beton proti  průniku  molekul  vody. Tato izolace   zvyšuje  chemickou odolnost, vodonepropustnost  a vyznačuje se také velkou mrazuvzdorností. Je vysoce odolná proti abrazi a má velkou rázovou pevnost. Mimo  krystalického  utěsnění  porozity  betonu vytváří Cem-Kote CW Plus na povrchu vodonepropustnou pevnou membránu – což je nový významný prvek oproti standardním krystalickým těsněním. Pojďme se podívat na rozdíly, které přináší použití klasického krystalického těsnění a nového typu těsnění s kombinací krystalické a membránové hydroizolace.

Jaké nevýhody můžeme popsat při použití tradičního krystalického hydroizolačního materiálu:

1/ Hydroizolace betonové konstrukce trvá typicky několik týdnů (nebo i déle), jelikož penetrace reaktivních silikátů je velmi pomalá a vyžaduje stálou přítomnost vody.

2/  Často se pak v podkladu vyskytují průsaky, protože množství aplikovaného krystalického materiálu je relativně malé. Zároveň nejsou dostatečně hydroizolovány kaverny vzniklé špatnou původní konsolidací betonu, „pískovými kapsami“ v torkretu na suchý způsob, nedostatečným zakrytím betonářské oceli nebo vlivem vysoké poréznosti betonu.

3/ Původní typ krystalické hydroizolace nefunguje dobře u některých starých betonů, které vlivem karbonatace nemají dostatečné množství volných vápenatých iontů.

4/ Rychlé vytvrdnutí snižuje čas na aplikaci a snižuje zpracovatelnost. Vysoká reaktivita silikátových přísad v betonové kaši má za následek rychlé vytvrdnutí těchto materiálů po promíchání; vyšší okolní teplota rovněž zkracuje čas zpracovatelnosti.

5/ Tradiční krystalické materiály nedokáží zaplnit větší trhliny – zvlášť „dynamické“. Krystalická hydroizolace může utěsnit nepohybující se, tenounké trhliny, ale ne ty větší, které vznikly vlivem změn teploty a opakovanou zátěží materiálu (např. plněním a vyprazdňováním betonových nádrží).

Výhody kombinovaného krystalicko-membránového těsnění jsou překvapivě výrazné:

1/ Vodotěsnost ve dvou až třech dnech – membránový mechanismus snižuje dobu potřebnou pro vznik vodotěsnosti.

2/ Díky působení membrány může být pozitivně hydroizolačně ošetřen i betonový podklad s trhlinami.

3/ Cem-Kote CW Plus poskytne mnohem delší čas pro aplikaci a sníží pracnost.

4/ Velké „dynamické“ trhliny se utěsní materiálem Cem-Kote Flex ST s výztužnou tkaninou – menší pracnost než u původního způsobu „cut and fill“. Trhliny jsou rychle hydroizolovány (téměř přes noc) s vyloučením dlouhé čekací doby na působení krystalického hydroizolačního materiálu.

                                                 

                                                                    Hydroizolace tunelu

Cem-Kote CW Plus se nanáší nátěrem nebo stříkáním. Teplota podkladu a  prostředí  nesmí  být nižší  než  4°C, materiál nesmí být aplikován za deště.      Pro úspěšnou  vazbu  s podkladem  je  důležitá dokonalá příprava podkladu – důkladné očistění vodním paprskem. Před  aplikací  je potřeba podklad očistit, zbavit veškerého   mechanicky   nesoudržného   materiálu,     všech  nečistot, starých nátěrů, prachu apod. K  tomu je  možné použít  odpovídající   mechanické postupy – ocelové kartáče,  vysokotlaký  vodní  paprsek     a  jiné  další vhodné metody.   Oprava   povrchu   spočívá v utěsnění trhlin, kterými proniká voda  –  Cem-Kote Flex ST s výztužnou tkaninou - potom konstrukci důkladně očistit  vodním  paprskem  a  nanést Cem-Kote CW Plus. Pokud  se  nanáší  materiál  štětcem,  zpracovává  se ve dvou  po  sobě  následujících  vrstvách tak, aby  vznikla rovnoměrná  tloušťka  celkové  vrstvy.   Druhá  vrstva  se nanáší  ne  dřív  než  za 15-30 min.  a  ne  později   než za jednu hodinu  po  nanesení   první   vrstvy. Hotový  povrch   je třeba   chránit   před  smytím  deštěm   a   před    rychlým vysycháním - ošetřovat jemným kropením - v následujících 3-4 dnech. Natírat je možné také tužším kartáčem. V případě větších ploch je možné zvýšit produktivitu práce využitím vhodného stříkacího zařízení, ale i v tomto případě je vhodnější první vrstvu jako adhezní můstek natřít štětcem. Druhou vrstvu je možné nanést také zednickou lžicí. Tehdy je vhodnější hustší konzistence. Tento způsob je vhodný zejména tam, kde se materiál aplikuje v silnější vrstvě. Cem – Kote CW Plus je rovněž možné aplikovat  v práškovém stavu posypáním vodorovného povrchu čerstvého betonu a zapracováním posypu hladítky.

CHARAKTERISTIKA

- jednosložkový materiál

- zvýšená chemická odolnost

- vynikající přilnavost k podkladu

- vysoka odolnost proti abrazi

- vysoka rázová pevnost

- odolnost proti vzniku trhlin

- vynikající mrazuvzdornost

- odolnost proti působení solí, hmyzu

- nepropustnost ropných látek, netoxický

- malé smrštění, jednoduchá zpracovatelnost

Materiál Cem Kote CW Plus je atestován pro použití při sanacích vodojemů a dalších zařízení na pitnou vodou !

  

                                                Vodojem Nové Město nad Metují

Velmi zajímavé jsou i výsledky měření nepropustnosti, které jsou popsány v Technickém memorandu z roku 2014:

Cem-Kote CW Plus a další konkurenční vzorek byly testovány dle normy CRD C 48-92 (US Army Corps of Engineers Test method)

Testovací tlak byl 200 psi (462 stop vodního sloupce = 13,68 barů)

U Cem Kote CW Plus nebyl zjištěn žádný průsak u testovaného vzorku. Výsledek byl následující:

Průsak vody 0,05 cm3/hod, propustnost 2.5 x 10-12  (ft3/sec)/ ft 2(ft. vodní sloupec/ft)

Pro srovnání výsledku s konkurenčním produktem testovaným stejnou laboratoří a stejnými standardy:

Průsak vody 0,07 cm3/hod, propustnost 3.82 x 10-12  (ft3/sec)/ ft 2(ft. vodní sloupec/ft)

Neboli - Cem-Kote CW Plus je přibližně o 50% účinnější než konkurenční produkt. Pevnost v tlaku u tohoto materiálu dosahuje po 28 dnech zrání průměrné hodnoty 67,5 MPa. Kopie zkušebního protokolu z Nelsonovy laboratoře v Elmhurstu, Illinois pro oba testy jsou k dispozici na vyžádání.

Dotazy ohledně zkoušek - Ivan Razl, Ph.D., P.Eng, Technical Director, techinfo@gemite.com

 

Ing. Milan Golka

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu